Byggnadsfakta

Byggnadsfakta

Här kan du läsa mer om Norrköpings Stadsbibliotekets arkitektur och arkitekten som ritade vår vida omtalade biblioteksbyggnad. Är du intresserad om konsten i och omkring Stadsbiblioteket kan du läs om den i vår artikel Konst på Stadsbiblioteket.

Huvudbyggnad

Byggherre: Norrköpings kommun
Huvudentreprenör: Svenska Vägaktiebolaget
Arkitekt: Professor Sten Samuelson
Inredningsarkitekter: Lindau & Lindecrantz, SIR, Helsingborg
Golvyta: 6 500 m2
Rivningstomten kv. Blomman 3: våren 1970
Slutbesikting: sommaren 1972
Officiell invigning: 13 januari 1973
Pris: 10 miljoner (1972)

 

Ombyggnad 2006

Med anledning av ombyggnaden av kollektivtrafikens knutpunkt vid Söder Tull byggdes ett nytt bokbussgarage under tiden april-november 2006.

Huvudentreprenör: Hifab AB
Arkitekt: Helena Hammarsköld, Fredriksson Arkitektkontor AB, Norrköping
Officiell invigning: 19 oktober 2006
 

Arkitekten Sten Smuelson

Sten Samuelson, född 30 april 1926, var son till en toffelmakare i Ängelholm och växte alltså upp i hantverksmiljö. Han studerade arkitektur på KTH i Stockholm under Håkan Ahlbom och Eskil Sundahl. Man kan säga att hans lärdomstid sammanföll med den berömda svenska modernismens framväxt. Han påverkades av samma människor som var med om att påverka också rörelsen.
Efter studierna arbetade han en tid på ett arkitektkontor i Denver. Han lärde känna flera av samtidens stora arkitekter, Frank Lloyd Wright, Louiis Kahn, Mies van der Rohe och Alvar Aalto.

Som många andra arkitekter verksamma under miljonprogrammet har Sten Samuelson en oerhört stor produktion. Det är naturligtvis inte möjligt för en person att i en sådan situation fullt ut kontrollera alla detaljer. Med de rätta kontakterna fanns det hur mycket som helst att göra. Frestelsen till förenklingar i all brådskan var säkert stor. Sten bevarade trots det en tydlighet i sitt konstnärskap och de flesta byggnader bär omisskännliga spår av hans hand. Därför är det, vid en återblick roligt att kunna konstatera hur många av hans byggnader som har överlevt och än idag håller ett mått utöver det vanliga.

Sten Samuelson har mycket aktivt bidragit till att ge vårt land ett distinkt arkitektoniskt ansikte. Hans omfångsrika insats i det stora svenska folkhemsbygget decennierna efter det andra världskriget, framstår idag som ett av de värdefullaste bidragen till modern nordisk byggkonst.
Med Samuelsons nyskapande arkitektur drog det under femtio- och sextiotalet in en frisk kontinental fläkt över den svenska arkitekturen. Här framväxte med inspirationsgivande signaler från stora värden, en ny mer optimistiskt laddad byggnadskonst, som frimodigt exploaterade de nya byggnadsmaterialens inneboende potential.

 

Från Tyke Tykesson, arkitekt och arkitekturhistoriker från Malmö, fick vi brev:

" Jag noterade att det finns en artikel på er hemsida om arkitekten Sten Samuelson. Först vill jag betona hur positivt jag tycker det är att man på ett sådant sätt uppmärksammar arkitekterna som gestaltat vår miljö. Som arkitekturhistoriker vill jag dock gärna påpeka att artikeln har en stor brist.

Sten Samuelson arbetade under en stor del av sin karriär tillsammans med Fritz Jaenecke. När Norrköpings stadsbibliotek ritades hade de fortfarande gemensam firma även om de i viss mån drev projekt mer eller mindre separat. Då de startade ett gemensamt kontor 1950 var den drygt 20 år äldre Jaenecke redan etablerad som arkitekt i Malmö och hade också en kort men framgångsrik karriär i Tyskland bakom sig. Flera av de arkitektoniska element som skulle komma att bli kännetecken för Jaenecke & Samuelson under 1950-talet finns antydda i Jaeneckes egna verk under 1940-talet. Samarbetet med Samuelson blev mycket framgångsrikt och deras gemensamma verk bland det bästa som byggdes i Sverige under 1950- och 60-talet. Det är emellertid inte otroligt att under en stor del av denna period Jaenecke var den som hade, om inte större så iallafall lika mycket inflytande över arkitekturen som Samuelson. Jaenecke avled 1976 och har sedan dess alltsomoftast kommit att få stå i skuggan när deras gemensamma verksamhet har varit aktuell. Det är således beklagligt att artikeln på er hemsida inte ens nämner Jaeneckes existens. Jag hoppas att detta kan rättas till. Åtminstone bör Jaeneckes namn även anges som upphovsman till alla de projekt de utförde gemensamt.

Om ni vill veta mera om Jaenecke & Samuelson läs tidskriften Arkitektur nr 7 / 2001 i vilken jag har bidragit med vissa delar."

 

Ur anteckningar från "Stadsfullmäktiges Handlingar 1968"

Model Norrköpings Stadsbibliotek Model Norrköpings Stadsbibliotek Model Norrköpings Stadsbibliotek Model Norrköpings Stadsbibliotek

Professor Sten Samuelson har i en skrivelse, daterad 15.08.1968, framhållit bland annat följande: "Stadsbibliotekets läge i hörnet Södra Promenaden - Drottninggatan är ur alla synpunkter utomordentligt fint, men ställer också stora och speciella krav på byggnaden och dess utformning. Brytningspunkten mellan den slutna Drottninggatan och den plats vars karaktär redan känns, mellan det slutna rummet och det nordiskt sköna öppna, mellan det sjudande affärslivet och den kulturplats Norrköping redan skapat, får ej banaliseras av en karaktärslös, ej berikande byggnad. Det är med stor glädje jag mottagit direktiven av Norrköpings stad att Swartzka Villan skall stå kvar och fylla uppgifter åt biblioteket."

"Den nya byggnaden ligger inskjuten från Södra Promenaden, så att entréplats bildas. Byggnaden är också indragen från Drottninggatan så att en trädrad kan bibehållas. Biblioteket är i huvudsak två våningar högt, mot Södra Promenaden tre våningar.

Byggnadens karaktär och exteriör är till stor del ett resultat av vissa funktionskrav. Man skulle kunna säga att för att erhålla maximal intern flexibilitet så har alla statiska fixerade element placerats i och delvis utskjutande i fasaden. Nödtrappor, speciella entréer med trappor till forskarrum, magasin m.m. Härigenom och genom att byggnaden har tak och rikligt lutande sådana ansluter den till sin arkitektur till den "takarkitektur" som finnes kring platsen.

En passage förbi byggnaden skall hela tiden ge nya upplevelser - och locka.
I interiörerna dämpar heltäckande mattor och absorberande till takakustiken.
I själva hörnet har en utställningsdel anordnats, det skall bli ett välkomnande bibliotek - en samlingsplats - inte en bortstötande slutenhet.

Fasaderna är mycket öppna, de slutna delarna och de bärande utgörs av specialgjuten och specialformad betong. Genom sin utformning skall den ge ett spänningsspel och ett skuggspel i sig själv.
Biblioteksväsendet undergår i vårt land en glädjande dynamisk utveckling - byggnaden måste spegla dess målsättning."

 

Läs mer om Stadsbibliotekets byggand

2020 med anledning av Stadbiblioteket 50 års firande gav vi ut ett Särtyck som berättar mer om biblioteksbyggnaden utifrån ett demokratiskt perspektiv. Detta särtryck finns att reserver och låna på biblioteket.NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEKS HANDLINGAR VII Särtryck med anledning av Norrköpings Stadsbiblioteks 50-årsjubileum den 30 september 2020.

Språk