Norrköpings äldresamlingar

Norrköpings äldresamlingar

Sök i äldresamlingarna i Libris  

 

 

Sedan 2014 förvaras Norrköpings Stadsbiblioteks äldre boksamlingar i särskilt klimat- och säkerhetsanpassat magasin i en byggnad i Bråvalla. Totalt omfattar de nio samlingarna cirka 75.000 volymer.

Med ett undantag är samtliga samlingar sökbara i den svenska nationalbibliografin Libris (sökruta ovan). För att söka gå till Libris utökade sökning och skriv Nof i fältet för bibliotekskod och komplettera i övriga fält med relevanta uppgifter. Materialet är inte till hemlån, men kan beställas som läsesalslån eller bestås som kopior företrädesvis i elektronisk form. Material utlämnas till låntagare mot godkänd legitimationshandling. Observera att bibliotekets lånekort inte gäller som legitimation.

Kontakt

Beställningar görs enklast med e-post till: stadsbiblioteket@norrkoping.se eller via fackavdelningens informationsdisk, tel 011-15 27 11.

Ansvariga för samlingarna är:

Ola Gustafsson, ola.gustafsson@norrkoping.se, 073-0201552
 

Missa inte – boken om samlingarna!

I Bråvalla bokskog, bokomslag.

I Bråvalla bokskog (opulens, 2018) består av ett tjugotal essäer i vilka författaren lyfter fram märkvärdiga, betydelse- och värdefulla och sällsynta verk ur samlingarna och sätter dem i ett kulturhistoriskt sammanhang. Här blandas avsnitt om magnifika kartverk, om inkunabler och handskrifter, om naturvetenskapliga milstolpar med nedslag hos liktjuvar och biblioklepter liksom i fäktningskonst och säkerhetstänkande. Och mycket annat.
Du kan låna boken här eller köpa den här.

Samlingarne

Finspongssamlingen. Cirka 35.000 volymer, ordnade efter ämne och format; till det senare hör avvikelserna foliant, storfoliant, liggfoliant, musikalier och handskrifter. Grundlagd i förra halvan av 1600-talet kom den i sin funktion av både företags- och familjebibliotek att förkovras av boksynta generationer De Geer och sedermera andra bruksägare till en allsidig boksamling av internationell klass. Förtecknades första gången 1747 av överintendenten Louis De Geer III, katalogiserades andra gången 1883 på uppdrag av brukets siste ägare Carl Ekman av amanuensen vid Kungl Biblioteket Bernard Lundstedt och registrerades slutligen i nationalbibliografin Libris under några år runt 2010 av bibliotekarier vid Norrköpings Stadsbibliotek. Efter att bruket kommit på obestånd förvärvades samlingen 1903 av Norrköpings stad för att utgöra grunden till det första ordentliga folkbiblioteket. Priset var då 35.000 kr, det vill säga en krona volymen. Samlingen har därefter varit placerad på Norrköpings Stadsbibliotek. I en utredning utförd 2011 inför flytten till Bråvalla uppskattade Mats Petersson, Centralantikvariatet i Stockholm, värdet till 174 miljoner kr.

Folkbiblioteket. Ungefär 2.300 titlar ordnade systematiskt efter en tidig version av SAB-systemet med numrerade ryggtitlar. Norrköpings första offentliga lånebibliotek. 1800-talslitteratur i enkla, slitna band. Av lärdoms- och kulturhistoriskt intresse.

Folkskolebiblioteket. Stadens gamla lärarbibliotek omfattar cirka 2.300 titlar och påminner i systematik och innehåll, tillika värde, om Folkbiblioteket. Båda dessa samlingar utgjorde delar av beståndet när Stadsbiblioteket kunde öppnas i Villa Swartz 1913.

Läroverkssamlingen. Drygt 8.000 volymer enligt eget klassifikationssystem. Dock blott en mindre del av det humanistiska läroverkets samling vars lejonpart ännu förvaras på nuvarande De Geer-gymnasiet trots att beslut fattades av Kunglig Majestät 1913 att hela beståndet skulle överflyttas till det nya Stadsbiblioteket. Varför så inte skedde är oklart. Mycket fin samling humaniora med mera. Åtskillig väl bevarad 1700-talslitteratur. Innehåller utöver vanligt format också folianter, liggfolianter och handskrifter. Etiketterade med beige lapp på pärmarnas insida, som upplyser om ämne och löpnummer.

Swartz-Kugelbergska samlingen. Den minsta samlingen består av drygt 1.200 småtryck, så kallade tillfällighetstryck (dvs tryck som gavs ut vid särskilda händelser), företrädesvis likpredikningar,  griftestal och andra hyllningar till enskilda personer. Förvaras i bruna pappkartonger och ordnas efter föremålets namn. Från 1600- till 1800-tal. Efterfrågas främst av personhistoriker och hembygds- och släktforskare.

Sundinska samlingen. Cirka 1.500 volymer främst svensk skönlitteratur från tidigt 1900-tal ordnad alfabetiskt efter författare. Kom till Stadsbiblioteket i början av 1960-talet efter en donation. Erik Sundin var redaktör på Norrköpings Tidningar och exemplaren är till stor del verk för för benägen anmälan. 

Tekniska läroverket. Senaste tillskottet flyttades direkt från Ebersteinska gymnasiet till magasinet på Bråvalla. Ännu inte katalogiserad i Libris är det en samling om cirka 6.000 volymer företrädesvis teknisk och naturvetenskaplig litteratur från 1800-talet som utgjorde läroverkets bibliotek. Mycket tyskspråkig periodica. En del sällsynta 1600-talsstryck om bland annat arkitektur har identifierats.

Wadströmssamlingen. En lika väl sammanhållen som vacker samling om cirka 1.500 titlar ordnade efter format och löpnummer. Testamenterad till Norrköpings stad 1799 för inrättande av stadens första offentliga bibliotek av Carl Bernhard Wadström, känd för sitt engagemang mot slaveriet. Innehållet består till övervägande del av naturvetenskapliga och tekniska 1700-talstryck bundna i fina halvfranska band med upphöjda bind och ryggar i grönt, rött och guld. Till samlingen hör en rad intressanta handskrifter, bland dem resejournaler av Wadström själv.

Äldremagasinet. Till skillnad från ovan nämnda samlingar är Äldremagasinet öppen för nytillskott och är således ordnad efter accessionsnummer. Grunden är Stadsbibliotekets egna äldre samlingar kompletterade med allehanda donationer, förvärv, skänkta mindre samlingar och gåvor av enskilda verk. Vid gallring i Stadsbiblioteks öppna magasinsbestånd bedöms om verk ska överflyttas hit. I Äldremagasinet finns några av samlingarnas absolut värdefullaste och sällsynta verk.

 

Språk