Äldresamlingar - NSB

Språk

Englishsuomisvenska

Sök i äldresamlingarna i Libris  

 

 

Sedan 2014 förvaras Norrköpings Stadsbiblioteks äldre boksamlingar i särskilt klimat- och säkerhetsanpassat magasin i en byggnad i Bråvalla. Totalt omfattar de nio samlingarna cirka 75.000 volymer.

Med ett undantag är samtliga samlingar sökbara i den svenska nationalbibliografin Libris (sökruta ovan). För att söka gå till Libris utökade sökning och skriv Nof i fältet för bibliotekskod och komplettera i övriga fält med relevanta uppgifter. Materialet är inte till hemlån, men kan beställas som läsesalslån eller bestås som kopior företrädesvis i elektronisk form. Material utlämnas till låntagare mot godkänd legitimationshandling. Observera att bibliotekets lånekort inte gäller som legitimation.

Kontakt

Beställningar görs enklast med e-post till: stadsbiblioteket@norrkoping.se eller via fackavdelningens informationsdisk, tel 011-152711.

Ansvariga för samlingarna är:
Ola Gustafsson, ola.gustafsson@norrkoping.se, 073-0201552
Tommy Jansson, tommy.jansson@norrkoping.se, 076-1259505

Priser vid beställning
Fotografering med digitalkamera
Enstaka sidor: 10 kr (högst 5 st)
Större arbeten: 5 kr per sida (0,5 €)
Minsta avgift: 200 kronor (20 € )

Scanning efter samma taxa.

CD: 20 kr per skiva

Fotografering eller scanning av dokument eller äldre böcker och bearbetning i önskat format med högsta kvalité som lämpar sig för tryckning: 75 kr per bild/sida (upp till 10 filer) därefter 50 kr per bild/sida.

Bråvallas Guldkorn

 

Samlingarne

Finspongssamlingen. Cirka 35.000 volymer, ordnade efter ämne och format; till det senare hör avvikelserna foliant, storfoliant, liggfoliant, musikalier och handskrifter. Grundlagd i förra halvan av 1600-talet kom den i sin funktion av både företags- och familjebibliotek att förkovras av boksynta generationer De Geer och sedermera andra bruksägare till en allsidig boksamling av internationell klass. Förtecknades första gången 1747 av överintendenten Louis De Geer III, katalogiserades andra gången 1883 på uppdrag av brukets siste ägare Carl Ekman av amanuensen vid Kungl Biblioteket Bernard Lundstedt och registrerades slutligen i nationalbibliografin Libris under några år runt 2010 av bibliotekarier vid Norrköpings Stadsbibliotek. Efter att bruket kommit på obestånd förvärvades samlingen 1903 av Norrköpings stad för att utgöra grunden till det första ordentliga folkbiblioteket. Priset var då 35.000 kr, det vill säga en krona volymen. Samlingen har därefter varit placerad på Norrköpings Stadsbibliotek. I en utredning utförd 2011 inför flytten till Bråvalla uppskattade Mats Petersson, Centralantikvariatet i Stockholm, värdet till 174 miljoner kr.

Folkbiblioteket. Ungefär 2.300 titlar ordnade systematiskt efter en tidig version av SAB-systemet med numrerade ryggtitlar. Norrköpings första offentliga lånebibliotek. 1800-talslitteratur i enkla, slitna band. Av lärdoms- och kulturhistoriskt intresse.

Folkskolebiblioteket. Stadens gamla lärarbibliotek omfattar cirka 2.300 titlar och påminner i systematik och innehåll, tillika värde, om Folkbiblioteket. Båda dessa samlingar utgjorde delar av beståndet när Stadsbiblioteket kunde öppnas i Villa Swartz 1913.

Läroverkssamlingen. Drygt 8.000 volymer enligt eget klassifikationssystem. Dock blott en mindre del av det humanistiska läroverkets samling vars lejonpart ännu förvaras på nuvarande De Geer-gymnasiet trots att beslut fattades av Kunglig Majestät 1913 att hela beståndet skulle överflyttas till det nya Stadsbiblioteket. Varför så inte skedde är oklart. Mycket fin samling humaniora med mera. Åtskillig väl bevarad 1700-talslitteratur. Innehåller utöver vanligt format också folianter, liggfolianter och handskrifter. Etiketterade med beige lapp på pärmarnas insida, som upplyser om ämne och löpnummer.

Swartz-Kugelbergska samlingen. Den minsta samlingen består av drygt 1.200 småtryck, så kallade tillfällighetstryck (dvs tryck som gavs ut vid särskilda händelser), företrädesvis likpredikningar,  griftestal och andra hyllningar till enskilda personer. Förvaras i bruna pappkartonger och ordnas efter föremålets namn. Från 1600- till 1800-tal. Efterfrågas främst av personhistoriker och hembygds- och släktforskare.

Sundinska samlingen. Cirka 1.500 volymer främst svensk skönlitteratur från tidigt 1900-tal ordnad alfabetiskt efter författare. Kom till Stadsbiblioteket i början av 1960-talet efter en donation. Erik Sundin var redaktör på Norrköpings Tidningar och exemplaren är till stor del verk för för benägen anmälan. 

Tekniska läroverket. Senaste tillskottet flyttades direkt från Ebersteinska gymnasiet till magasinet på Bråvalla. Ännu inte katalogiserad i Libris är det en samling om cirka 6.000 volymer företrädesvis teknisk och naturvetenskaplig litteratur från 1800-talet som utgjorde läroverkets bibliotek. Mycket tyskspråkig periodica. En del sällsynta 1600-talsstryck om bland annat arkitektur har identifierats.

Wadströmssamlingen. En lika väl sammanhållen som vacker samling om cirka 1.500 titlar ordnade efter format och löpnummer. Testamenterad till Norrköpings stad 1799 för inrättande av stadens första offentliga bibliotek av Carl Bernhard Wadström, känd för sitt engagemang mot slaveriet. Innehållet består till övervägande del av naturvetenskapliga och tekniska 1700-talstryck bundna i fina halvfranska band med upphöjda bind och ryggar i grönt, rött och guld. Till samlingen hör en rad intressanta handskrifter, bland dem resejournaler av Wadström själv.

Äldremagasinet. Till skillnad från ovan nämnda samlingar är Äldremagasinet öppen för nytillskott och är således ordnad efter accessionsnummer. Grunden är Stadsbibliotekets egna äldre samlingar kompletterade med allehanda donationer, förvärv, skänkta mindre samlingar och gåvor av enskilda verk. Vid gallring i Stadsbiblioteks öppna magasinsbestånd bedöms om verk ska överflyttas hit. I Äldremagasinet finns några av samlingarnas absolut värdefullaste och sällsynta verk.

 

E-böcker

Wermings stadskartor (öppnas i PDF format, 43 MB)
Nils Gustaf Werming (1769-1820) tjänstgjorde som ingenjör vid Generallantmäterikontoret.Under åren 1806-1819 utgav Werming en serie graverade kartor över svenska och finska städer med omgivningar. Utöver kartan över Norrköping märks bland annat den planerade staden Rödesund, numera Karlsborg. Exemplaret här är hämtat ur Finspongssamlingen.

Norrköpings stads historia
Nämn namnet Broocman och den kulturhistoriskt bevandrade norrköpingsbon tänker genast på Carl Fredric, som lät trycka NT från starten och ägnade sina sista år åt att ställa samman det topografiska mastodontverket Beskrivning över de i Östergötland befintliga städer, slott, sockenkyrkor, socknar, säterier, överofficiersboställen, järnbruk och prästgårdar mm. Mindre känd är hans son Carl Gustav som emellertid också han författade en lokalt förankrad bok, avhandlingen Norrköpings stads historia (1770), ett sällsynt verk som här föreligger som e-bok i pdf-format.
Norrköpings stads historia (öppnas som PDf-fil, 7,6 Mb, 66 sidor)

Korta berättelser om alla i Swerige tid efter annan uptagne och försökta grufwor, mineraler och bergarter, af hwem dhe blifwit uptäkta, samt ... så ock om alla til thenna tiden til malmens upbrukande och förädlande inrättade wärk ... Författade år 1735
Handskrift med talrika avbildningar av hyttemärken och hammarstämplar.

1667 utfärdades en utförlig förordning rörande järnvräkeriet. Den kompletterades 1671 med Bergskollegiums skrivelse till bergmästarna. Allt järn skulle vara underkastat kontroll och försätt med behörigt märke eller stämpel.
Öppna en Pdf-fil med 550 sidor. 

Handskrift om Vånga och Hellesta bergslag.
Om gruvornas stora djup vittnar redan konstmästaren Nils Jönsson Krok berättelse till Gustaf II Adolf 1624. "Vid Vånga bergslag ligger en stålgruva som är 40 famnar djup och är det bästa stål som i Sverige vankar".
Öppna och bläddra i böckerna:

Carl Bernhard Wadström (1749-1799) 
Carl Bernhard Wadström, son till Carl Niclas Wadström, föddes i Stockholm 1746, men kom 1757 som 11-åring till Norrköping där fadern sedan anlade herrgården Marieborg. Han avlade lantmäteriexamen och anställdes 1769 i Bergskollegium. Hans arbete och resor i tjänsten under de kommande åren rör gruvor och industrier i Sverige, liksom en resa till Tyskland 1774-1775. En resa 1776-1778 i Tyskland, Frankrike och England däremot var en bildningsresa tillsammans med Adolf Ulrik Grill. 1782 utnämndes han till överdirektör i Kontrollverket (som hade uppgiften att kolla stämpling av guld- silver och tennföremål).Under denna tid bildades i Europa många samfund av idealister som ville förbättra mänskors liv. Man började starkt ifrågasätta den lönsamma slavhandeln. Under 1780-talet hade flera sammanslutningar bildats i England och Frankrike mot slaveri, bl.a. Society for slave abolition. 1788 bildade engelska regeringen en kommitté för att studera slavhandeln.
Öppna en Pdf-fil med 113 sidor. 

Journal för år 1770. Handskrift i dagboksform.
Skriven av Carl Bernhard Wadström. Med egna illustrationer.
Öppnas som Pdf-fil med 367 sidor (44 Mb)

Den fullständiga korfboken
Ur Finspongssamlingen har vi valt att presentera den lilla boken, vilken kanske inte omedelbart förknippas med beståndet i ett slottsbibliotek: Den fullständiga korfboken eller tillfärlitliga anvisningar att tillwerka alla sorters korf och medwurst, efter tysk, fransk och swensk metod jemte recept öfwer den hittills hemlighållna tillagningen af Den tyska örtkorfwen; övensom anwisningar för saltning, förwaring och rökning af korf och dertill nädwändiga materialer, m .m., bearbetning efter M. Weintz, slagtare och korffabrikant i Neustadt a. d. Haardt, samt flere.ä
Öppnas som Pdf-fil med 39 sidor (5,6 Mb)

Ekborn, A. P.: Försök till en historisk-topografisk beskrifning om Häradshammars socken i Östergötland. Uppsala, 1817.
Anders Petter Ekborn, var född 1791 i Ekebyborna, där fadern var torpare. Därav kan man förstå, att han måtte ha varit en begåvad man, "å si predike kunne han" sade de gamla i min barndom. Efter att i 22 år ha flackat omkring som "konsistorie skjutshäst" blev han äntligen komminister i Vireda 1836 och i Djursdala 1844, utnämndes till kyrkoherde här 1847. Över Ekborns minne svävar svarta skuggor, och ännu i mina yngre år kunde socknens äldste berätta om "hur prästen gömde körkeselvret, som tjyva stal", när brottet upptäcktes blev han häktad och sökte i fjärdingsmannens bostad i Bänarp, natten före avfärden till cellfängelset i Jönköping, taga sitt liv genom hängning men hindrades. Han blev givetvis avsatt och dog som fånge Jönköping.
Herdaminnet ger en annan version:
Ekborn kunde inte bindas till kyrkstölderna, men hade mottagit tjuvgods som kunde knytas till dessa. Han dömdes därför till avsättning, samt 8 dagars fängelse vid vatten och bröd. Man såg även allvarligt på självmordsförsöket. Ekborn försvann spårlöst 1855 då straffet skulle avtjänas och återfanns aldrig.
Öppnas som Pdf-fil med 38 sidor (4,1 Mb)

Broman, J. G. A.: Om Skärkinds socken i Östergötland Uppsala, 1851.
Till ovanligare östgötatopografi räknas Jakob Gabriel Axel Bromans dissertation om Skärkinds socken. Broman föddes i Skärkinds prästgård där fadern var kyrkoherde. Redan från barndomen hade han säkert kommit i kontakt med de många sägner och berättelser man kände till i församlingen. T.ex. menade gemene man, att folkkungarna haft ättlingar i socknen in på 1840-talet. Hans Brask och Gustaf Wasa hade ett möte i prästgården 1521 om samverkan i befrielsekriget mot Kristian II.
Öppnas som Pdf-fil med 27 sidor (3,3 Mb)

Comenius, Johann Amos: De rerum humanarum Emendatione consultatio Catholica ad Genus Humanum. Ante alios verò ad Eruditos Europae. [Handskrift]. – [Elbing, 1643?]

Inledningen till Comenius' livsverk. De två första delarna publicerades i Amsterdam under hans livstid. De fem andra delarna återfanns i Halle 1934 i manuskriptform, med de är inte av hans hand utan avskrifter. De rerum översattes i sin helhet till tjeckiska 1985-1989.

Dr. Blanka Karlsson var den första att koppla Finspongssamlingens lilla handskrift till Comenius. Den innehåller de 18 första och de 2 sista sidorna av ovannämnda verk. En grafologisk undersökning har fastställts att han själv fört pennan.

Comenius var en framstående pedagog som föddes i en familj, som anslutit sig till den en evangeliskt kristen kyrka vid namn Brödraskapet. På grund av sin evangeliska tro tvangs han tidigt att lämna Tjeckien och verkade lång tid i bl.a. Lesno i Polen. 1642 till 1648 arbetade Comenius för en skolreform i Sverige och har träffat den tidens framstående svenskar bl.a. Drottning Kristina, Axel Oxenstierna och Louis De Geer. Det är inte uteslutet att Comenius även besökt De Geer i Norrköping. Märkligt nog innehåller Finspongs slottsbibliotek 14 arbeten av Comenius.

Den som vill veta mer, kan läsa fil. dr. Blanka Karlssons avhandling om Comenius.

Öppnas som Pdf-fil med 22 sidor (2,4 Mb)

Hembygdsbok om Kolmården
Detta är första delen av hembygdsboken Kolmården, en bok som länge varit svåråtkomlig.Denna första del innehåller tio uppsatser, bland annat om Kolmårdens historia, ortnamnen och om de fredlösa i skogen.
Öppnas som Pdf-fil med 195 sidor (3,5 Mb)

Curieuse  Bord-åg Lefwer Rijm, samt även … "Allahanda Naturlige approberade Konster"
Denna bok, tryckt i Stockholm, hoos Nathanael Goldenau, Åhr 1702, är en handledning i tranchérkonsten och innehåller även "curieuse  Bord-åg Lefwer Rijm", samt även … "Allahanda Naturlige approberade Konster …".

Under 1700-talets första år stod Sverige på höjden av sin position som stormakt; det torde ha funnits behov av att anamma de mera förfinade manér vid bordet och i sällskapslivet som tillämpades ute i Europa och i Frankrike i synnerhet. Man måste dock inse att detta är en bok för förhållandena inom de adliga hushållen. Kokböcker och andra handledningar i besläktade ämnen, för s. k. "vanligt folk" kom inte i tryck förrän under 1800-talet.

På s. 1 läses "Kom, Edla Sinne kom, som lyster dig till wäna, Personer af högt Stånd widt Taffel att betiäna: Will du en marskalck blij du af mig klarligt seer, hur som du Rättren bör anordna med maner."

Det förekom att unga svenska adelsmän tjänstgjorde vid olika hov i Europa som trenchianter eller förskärare. Ännu vid 1700-talets mitt undervisades i förskärarkonst vid tyska universitet. I Storbritannien och USA anses det alltjämt vara husfaderns uppgift att vid bordet tranchera steken, kalkonen eller vad annars som serveras.

Med "Lefwer-Rijm" förstås enligt SAOB (förr) rimmad vers som framsades under måltiden, då rätt som innehöll lever serverades. För övrigt kan nämnas att detta är den första bok på svenska vari trolleritrick beskrivs.
Öppnas som Pdf-fil med 80 sidor (14 Mb)