Logga in
Så står bibliotekets böcker Så står bibliotekets böcker

Bläddra ämnesvis

På alla biblioteken ställs böcker och annat material upp enligt ett särskilt system. Varje ämnesområde har en bokstavskod. Koderna kallas signum.

När du sökt i katalogen ser du vilken ämnesavdelning boken tillhör och på vilken hylla den är placerad. Första bokstaven hänvisar till huvudavdelningen.

 

A Bok- och biblioteksväsen

Här finns böcker om bokbranschen. Om arkiv, bibliotek och förlag. Här hamnar också handböcker i uppsatsskrivande, redigering av trycksaker liksom material om alfabeten och annan skrift. Handledningar i dataprogram som används för layout finns på Datahyllan .

 

B Allmänt och blandat

Här finns samlingsverk som till exempel citat eller artiklarIdé- och lärdomshistoria hör till B liksom föreningskunskap och stipendieförteckningar. Hit förs också "Omstridda fenomen" som spådomar, feng shuiastrologi och UFO. Böcker om massmedier - tidningar, radio och TV - finns här med undantag av IT-medier som placeras på Datahyllan.

 

C Religion

 

Avdelningen inleds med böcker om kristendom. Urkunder som Bibeln och Psamboken finns här liksom böcker om kyrkohistoria och kristna riktningar och samfund, också om praktiskt kyrkligt arbete. Därefter följer allmän religionshistoria och avdelningar för särskilda religioner, inklusive mytologier från skilda håll. I slutet finns material om moderna religionsbildningar som teosofi, scientologi och antroposofi.

 

D Filosofi och psykologi

Filosofiämnet behandlar i första hand den västerländska filosofins idéer från antiken till nutid och omfattar både filosofernas skrifter och litteratur om dem. Vetenskaplig metodlära följs av böcker om etik. Inom psykologin hittas allmänna läroböcker och beskrivningar av särskilda riktningar och psykologer. Andra ämnen som faller inom psykologin är t ex barns utveckling, drömmar och stress. Böcker om personlig utveckling är placerade på en särskild hylla. 
 
E Uppfostran och undervisning

Allmänna och särskilda böcker om pedagogik inleder. Här om olika riktningar som montessori och waldolfpedagogik liksom skolämnenas metodik och nya metoder. Om skolan och undervisningsväsendet från förskolan till universitetet följer därpå. En särskild avdelning finns för undervisning av barn med särskilda behov, t ex dyslektiker. I slutet finns yrkeshandledningar och råd för att skriva ansökningar

 

F Språkvetenskap

Avdelningen är indelad efter språkfamilj med de språk som sorterar under den. Här redogörs för språkens historia, grammatik, formlära, syntax och ordförråd. Här finns namnforskning, dialekter, slang och yrkesspråk, och praktiska råd i muntlig och skriftlig framställning. Svenska för invandrare har en särskild avdelning. Språkkurser i olika tekniska format finns på de flesta språk liksom lexikon.

 

G Litteraturvetenskap

Här behandlas skönlitteraturen, det vill säga romaner, noveller, lyrik och dramatik.
G är indelad efter varje språkområdes skönlitteratur. Men det finns även allmänna framställningar över olika epokers litteratur, dess enskilda författarskap och litterära strömningar, analyser av olika genrer såsom barn- och ungdomslitteratur, kriminallitteratur, science fiction och fantasy. Böcker om särskilda författare återfinns bland biografierna på den porträtterades efternamn.

 

H Skönlitteratur

Skönlitteraturen på Stadsbiblioteket delas in på flera vis. Dels efter formen texten är skriven i som roman, novell, lyrik och dramatik, dels efter genre, det vill säga innehållet. Populära genrer som har egna placeringar är spänning, underhållning med flera. Skönlitteratur på andra språk än svenska är indelade efter samma principer som den svenskspråkiga litteraturen.

 

I Konst, teater, musik, film

Inom konstblocket hittar du måleriets historia i översiktsverk eller om särskilda -ismer. Här finns också böcker om enskilda konstnärer ordnade efter efternamnet liksom om arkitektur och skulpturPraktiska handledningar för eget målande eller tecknande följs av hantverk, antikviteter, inredning och modets historia. Inom musiken finns böckerna om musik - inklusive särskilda artister - medan noter och liknande finns på avdelning X. Efter teater och film följer fotokonst. På Stadsbiblioteket finns ett urval tidskrifter inom film och foto placerade här. 

J Arkeologi

Arkeologi betyder läran om forntiden. Ämnet beskriver den tid som föregår de epoker som finns beskrivna i skrift och skrifter. Här finns verk om utgrävningar, arkeologiskt fältarbete och studiet av lösa och fasta fornlämningar från Östergötland över Egypten till sydamerikanska förlorade kulturer som Maya och Inka.

 

K Historia

Mänsklighetens politiska, sociala och kulturella utveckling finns samlad på historieavdelningen. Som börjar med historiska atlasar och allmänna världshistorier. Därefter följer böcker om epoker som Antiken fram till våra dagar. De enskilda ländernas eller regionernas historia tar vid och avdelningen avslutas med allmänna verk om kultur- och ekonomihistoria samt så kallade historiska hjälpvetenskaper som verk om mynt, medaljer och heraldik.

 

L Biografi med genealogi

Beskrivningar av personers liv och verksamhet samlas på biografihyllorna ordnade efter efternamnet på den det handlar om. Här återfinns handledningar i släktforskning, verk över särskilda släkter eller grupper. På referensavdelningen placeras tillhörande uppslagsverk som ättartavlor, genealogiska matriklar och kalendrar liksom personhistoriska och biografiska uppslagsverk.

 

M Etnografi, socialantropologi och etnologi

Här finns böcker om folkliga kulturyttringar, kultur och samhällstyper. Om människan som kultur- och samhällsvarelse och skildringar av folk. Folktro och vidskepelse, årets festerallmogeliv och olika aspekter på det förindustriella samhället är annat som ryms under ämnet. Den svenska kulturens möte med den invandrade skildras också.

 

N Geografi

På geografiavdelningen hamnar böcker om världsdelar, länder och städer. Kartor, resehandböcker, de geografiska upptäckternas historia liksom långseglingsböcker finns också här.

 

O Samhälls- Rättsvetenskap

Avdelningen beskriver samhällets uppbyggnad ur olika aspekter. Som till exempel sociala strukturer i samhället utifrån ålder. Här ingår även socialpsykologi, det vill säga gruppens psykologi. Internationella organ, som FN, finns beskrivna här liksom olika länders statskick, politiska partier och ideologier. Juridik, den offentliga sektorn, socialtjänst, migration, könsroller och statistik är annat som återfinns på avdelningen. 
 

P Teknik, Industri, Kommunikationer

Till teknikavdelningen förs böcker som handlar om traditionell industri och hantverk, liksom tekniska beskrivningar av elektronik och annat. Men här finns också på samma hyllor böcker för det mer privata hanterandet. Bland byggböckerna finns handledningar och beskrivningar för hemmafixaren, bland pappersindustrilitteraturen böcker om origami. Här hittar du böcker om hobby. Kommunikationer av olika slag - bilar, båtar, järnvägar med flera - är ett omfattande inslag där böcker om datorer har en särskild hylla.  
 

Q Ekonomi & Näringslivet

Ekonomi betyder planmässig hushållning och förvaltning. Avdelningen beskriver och förklarar ekonomiska förhållanden alltifrån nationalekonomi, världshandel, företagsekonomi till den enskildes hushållsekonomi. För företagare, också blivande, finns en särskild företagarhylla med bl a starta eget-böcker. Praktiska handböcker om matlagning, handarbete, lantbruk och husdjur, trädgård, jakt och fiske ingår i avdelningen.
 

R Idrott, lek och spel

Här placeras praktiska handböcker om gymnastik och motion. Till dem hör ämnen som styrketräning, pilates och yoga. Olika sporter har sina hyllor och hit hör också böcker om särskilda idrottsutövare. I avdelningen ingår litteratur om dans, spel såsom poker eller schack, samlande, lekar och leksaker och frågesport.

 

S Krigsväsen

Här finns böcker om olika krigsväsen, avdelningen inleds med böcker om militärväsen över hela världen och går sedan över i de svenska militärväsendena. Är man intresserad av krigsföring på vatten eller i luften hittar man dessa böcker under sjökrigsväsen respektive luftkrigsväsen. Här finns även en mängd olika böcker om vapen och är du intresserad av spioner så är det på den här avdelningen du hittar böcker om dessa.
 

T Matematik

Matematiken innehåller dels matematikens historia på ett populärvetenskapligt vis, dels läroböcker från högstadiet och uppåt i matematikens olika grenar: algebraanalys, geometri, sannolikhetskalkyl och matematisk statistik. Böcker om måttsystem placeras här. 

 

U Naturvetenskap

På avdelningen finns bland annat böcker om astronomi, fysik, kemi, vilda djur och otämjd natur samt miljöfrågor. Här samsas essäer som Peter Nilsons rymdäventyr med handfasta läroböcker i repektive ämne. Böcker om naturkatastrofer som vulkanutbrott och tsunamis finns här liksom floror och faunor. Litteratur om föroreningar och naturskydd avslutar.

 

V Medicin

I början av avdelningen finns allmänna läkarböcker, anatomiska beskrivningar, näringslära och böcker om läkemedelSärskilda kroppsliga sjukdomar beskrivs, också verk inriktade på barnsjukdomar. Psykiska sjukdomar och behandlingsmetoder följs av böcker om olika terapier som massage. Hit förs också böcker om bantning. Före böckerna om och för hälso- och sjukvård finns samhällsaspekter inom området såsom friskvård, hälsa, barn- och kvinnomisshandel. Sexologi, incest och våldtäkt är andra ämnen som tas upp.
 

X Musikalier

På avdelning I placeras böcker om musik. Här på avdelning X finns noterna och sångtexterna. Musikaliehyllan inleds med material indelad efter instrument som piano och gitarr. Därefter följer samlingar eller enskilda verk utifrån innehåll ordnade efter genrer som visor, musikal, jazz och rock.
 


 

Målgrupp Målgrupp

Facklitteratur är uppdelat på:
– vuxna,
– barn & ungdomar.

Skönlitteratur är uppdelat på:
– vuxna,
– barn upp till lågstadiet; bilderböcker och kapitelböcker (Hcf),
– mellanstadiet (Hcg)
– ungdomar (uHc, uHce).

Till sidans topp

 

 

Till startsida Till program och nyheter Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Sökning på webbplatsen Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta eller fråga oss